close
تبلیغات در اینترنت
مناقصه

آذر جارو

[Profile_About]

سایت مناقصه

 

سایت مناقصه

 

یکی از روش های تهیه کالاها و خدماتی که شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی نیاز دارند مناقصه است .برای اطلاع از این مناقصه ها می توانیم به  سایت مناقصه مراجعه کنیم . البته برخی از این مناقصه در روزنامه ها نیز آگهی می شوند . ما در این جا به طور مفصل مناقصه را شرح می دهیم .

مناقصه چیست ؟

مناقصه فرآیندی است که طی آن مناقصه گذار خدمات و کالاهای مورد نیاز خود را بین شرکت های تولید کنند و یا ارایه دهنده خدمات به مسابقه می گذارند . در مناقصه فرد و یا شرکتی برنده است که پایین ترین قیمت را پیشنهاد بدهد . مناقصه و مزایده با هم متفاوت اند در این دو جای خریدار و فروشنده با هم جابه جا می شود . در مناقصه خریدار تقاضای خود را مطرح می کند و فروشنده قیمت را پیشنهاد می دهد در مزایده فروشنده تقاضا می دهد و خریداران قیمت را پیشنهاد می دهند. مناقصه ها هم انواع مختلفی دارند که به برخی از  آن ها اشاره می کنیم .

انواع مناقصه

انواع مناقصه از لحاظ مراحلی که مورد بررسی قرار می گیرد :

-          مناقصه تک مرحله ای : در این نوع از مناقصه در همان جلسه اول پاکت های پیشنهادی باز می شوند و برنده مناقصه مشخص می شود . در اینوع مناقصه مناقصه گزار تشخیص می دهد که پیشنهاد ها نیازی به ارزیابی فنی و بازرگانی ندارند .

-          مناقصه دو مرحله ای : در این نوع از مناقصه به تشخیص مناقصه گزار پیشنهاد ها مورد ارزیابی فنی و بازرگانی قرار می گیرند . برای این امر کمیته ای برای ارزیابی تشکیل می شود و نتیجه ارزیابی ها را به مسئول مناقصه گزارش می دهند . با توجه به این گزارشات پیشنهاد هایی که امتیاز لازم از نظر فنی را کسب می کنند مشاهده می شوند و مورد ارزیابی مالی قرار می گیرند و برنده مناقصه انتخاب می شود .

مناقصه از نظر نوع دعوت از مناقصه گران

-          مناقصه عمومی : در این نوع مناقصه به صورت عمومی در روزنامه ها و آگهی های عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد . در این نوع مناقصه همه از برگزاری مناقصه اطلاع پیدا می کنند .

-          مناقصه محدود : در این نوع از مناقصه مسئول مناقصه تشخیص می دهد به دلایلی مناقصه به صورت عمومی برگزار نشود . در این روش به شرکت های دارای صلاحیت دعوت نامه هایی ارسال می شود و به این طریق مناقصه انجام می شود .

از مزایا و معایب مناقصه چیست ؟

مناقصه برای سازمان های خصوصی و دولتی انجام دهنده آن دارای مزیت هایی است . این مزیت ها است که آن ها را ترغیب می کند که این کار را انجام بدهند . البته برخی سازمان های دولتی ملزم هستند که کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از این روش تهیه کنند .  یکی از این مزیت ها این است که باعث می شود شرکت های مناقصه گذار به خدمات و کالاهای مورد نیاز خود را با پایین ترین قیمت تهیه کنند .

از معایب مناقصات این است که شرکت ها تمرکز خود را بر روی کمیت می گذارند  و از کیفیت می کاهند تا به قیمت پایین برسند و در مناقصه برنده بشوند .

 

 

 

مناقصات

 

مناقصات

 

روش های مختلفی برای تهیه و خرید خدمات و کالاها مورد نیاز سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی موجود است . یکی از این روش ها برگزاری مناقصات است .

مناقصه چیست ؟

فرآیندی است که طی آن شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی خدمات و کالاها مورد نیاز خود را با مسابقه بین تولید کنندگان و ارایه دهنده گان خدمات خود تهیه می کنند . هر شرکت و یا فردی که پایین ترین قیمت را ارایه بدهد برنده مناقصه می باشد . بین مناقصه و مزایده تفاوت هایی وجود دارد که ما نباید آن ها را با هم اشتباه بگیریم . در مناقصه خریدار تقاضا می کند و فروشنده قیمت می دهد و در مزایده فروشنده تقاضا می کند و خریدار قیمت می دهد .

مناقصه نیز دارای انواع مختلف است که به آن ها اشاره می کنیم .

مناقصات از نظر مراحل انجام کار

منافصات یک مرحله ای : در این نوع از مناقصه ,مناقصه گذار تشخیص می دهد که پیشنهاد های ارایه شده نیازی به ارزیابی فنی و بازرگانی ندارد و با توجه به این موضوع در همان جلسه اول پاکت های پیشنهادی باز می شوند وبرنده مناقصه مشخص می شود .

مناقصه دو مرحله ای : در این نوع مناقصه  با تشخیص مسئول مناقصه کمیته ای برا ی ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهاد ها تشکیل می شود . این کمیته نتایج ارزیابی های خود را به مسئول گزارش می دهند و با توجه به این گزارشات پیشنهاد هایی که امتیاز های لازم را از این نظر کسب کردند از نظر مالی نیز مورد بررسی قرار می گیرند و برنده مناقصه معرفی می شود .

مناقصات از نظرنوع دعوت از مناقصه گران

مناقصه محدود : در این مناقصه با تشخیص مسئول برگزاری مناقصه , مناقصه به صورت عمومی بنا به دلایلی مطرح نمی شود و دعوت از مناقصه گران به صورت ارسال دعوت نامه به شرکت های دارای صلاحیت صورت می گیرد .

مناقصه عمومی : در این مناقصه آگهی مناقصه به صورت عمومی پخش می شود و مناقصه بین شرکت کنندگان صورت می گیرد .

مناقصه دارای معایب و مزیت هایی است و از مزایای آن این است که شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی برگزار کننده آن می توانند خدمات و کالاهای مورد نیاز خود را با کم ترین قیمت تهیه بکنند . البته مناقصه دارای معایبی نیز می باشد یکی از این معایب این است که پیشنهاد دهنده گان برای این که بتوانند قیمت پایین تری را پیشنهاد بدهند ممکن است از کیفیت کالا و خدمات مورد مناقصه کم بگذارند .

پیشنهاد دهنده گان نیز باید به این موضوع توجه داشته باشند که قیمتی که می دهند نباید از قیمت واقعی که برای تولید کالاها و یا ارایه خدمات کم تر باشد که در این صورت ضرر می کنند و ممکن است دچار ورشکستی بشوند . شکست در انجام مناقصه برای پیمانکارن به عنوان کانامه کاری بد محسوب می شود بنابراین باید هنگام پیشنهاد قیمت به این موضوعات توجه لازم را داشته باشند تا دچار مشکل نشوند .

 

یک از روش هایی که می توان برای تامین کالا و یا خدمات مورد نیاز مورد استفاده قرار داد روش مناقصه است . ما در این جا به توضیح مناقصه می پردازیم .

مناقصه

 

 

مناقصه

در این روش شرکت ها و یا سازمان های دولتی کالا ها و یا خدماتی که نیاز دارند را  و می خواهند تهیه بکنند را بین تولید کنندگان آن کالاها و یا ارایه دهنده گان آن خدمات به مسابقه می گذارند . در این مسابقه کسی و یا شرکتی پیروز می شود که قیمت پایین تری را پیشنهاد بدهد . مناقصه انواع گوناگونی دارد که مابه شرح آن می پردازیم .

انواع مناقصه از لحاظ مراحل بررسی

مناقصه یک مرحله ای : در این مناقصه نیازی به ارزیابی فنی پیشنهاد نیست و می توان در جلسه اول پاکت های پیشنهادها را باز کرد و برنده مناقصه را مشخص نمود .

مناقصه دو مرحله ای : در این نوع از مناقصه اگر مناقصه گر تشخیص بدهد که پیشنهادها نیاز به ارزیابی فنی بازرگانی دارند کمیته ای برای ارزیابی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی ها را به مناقصه گر گزارش می دهند . سپس پاکت های پیشنهاد ها یی که امتیاز فنی لازم را کسب کرده اند مشاهده می شوند و بعد از ارزیابی قیمت ها پیروز مناقصه مشخص می شود .

انواع مناقصه از لحاظ روش دعوت مناقصه گران

مناقصه عمومی : در این نوع از مناقصه از طریق آگهی عمومی در روزنامه ها و مانند آن به اطلاع مناقصه گران می رسد.

مناقصه محدود : در این نوع مناقصه با تشخیص بالاترین مسئول برگزار کننده مناقصه عوامل عدم برگزاری مناقصه به صورت عمومی بررسی و تایید می شود که مناقصه به صورت عمومی برگزار نشود. به این ترتیب مناقصه به صورت محدود و با ارسال دعوت نامه هایی به مناقصه گران با صلاحیت انجام می گیرد .

مزیت های برگزاری مناقصه

در این روش مزیت هایی برای هر دو طرف وجود دارد که باعث می شود که آن ها به برگزاری مناقصه ترغیب بشوند . البته بعضی از سازمان های دولتی برای تامین برخی از کالا ها و خدمات مورد نیاز خود ملزوم به استفاده از این روش هستند . سود این روش برای مناقصه گزار این است که به کالا و خدمات مورد نیاز خود با کمترین قیمت برسد . مناقصه باعث ایجاد رقابت بین شرکت ها برای ارایه خدمات با کیفیت بالا و قیمت پایین می شود .

شرایط پیروزی در مناقصه ها چیست ؟

ممکن است پیمان کاران برای برنده شده در مناقصات دولتی و خصوصی قیمت هایی را پیشنهاد کنند که غیر واقعی و بسیار پایین باشد . این موضوع باعث می شود که آن ها در ادامه راه دچار مشکلات زیادی می شوند . شکست در انجام این مناقصه به عنوان یک کارنامه بعد همراه آن ها خواهد بود و حتی در برخی موارد ممکن است باعث ورشکستگی آن ها نیز بشود . بنابراین پیشنهاد دهنده گان قیمت باید توجه کنند تا قیمتی که پیشنهاد می دهند واقعی باشد و بتوانند با این قیمت خدمات و یا کالای مورد مناقصه را تحویل بدهند .

مزایده

روش های مختلفی برای فروش اموال و یا کالا و محصولات شرکت ها موجود است . یکی از این روش ها مزایده است که ما در این جا به توضیح آن می پردازیم .

مزایده

مزایده زمانی انجام می شود که تقاضایپ و درخواست برای یک کالا بیشتر از موجودی آن کالا باشد . در این روش مزایده گذار تلاش خود را می کند تا کالای خود را به بالاترین قیمت بفروشد . خریداران نیز بر این تلاش اند تا کالا را با قیمت کمتری به دست بیاورند .

روشهای مختلفی برای انجام مزایده وجود دارد در همه این روش ها سعی در یافتن راهی برای القای این حس به پیشنهاد دهندگان است که آن ها کالا را باقیمت مناسبی دارند می خرند . علاوه بر این آن ها را ترغیب و تشویق کنند که قیمت هایی را پیشنهاد کنند که به مبلغ مورد نظر خود نزدیک باشد .

موارد موثر در مزایده چه مواردی می باشد ؟

قیمت ها در مزایده دارای چند حالت می تواند باشد :

-          قیمت کالا معلوم نباشد و یا عمومی نشود .

-          می تواند دارای قیمت مشخص باشد .

-          می تواند دارای قیمت وابسته باشد .

پیشنهاد هایی که برای مزایده مطرح می شود می تواند به چند صورت زیر باشد :

-          پیشنهاد سرباز باشد یعنی این که تمامی پیشنهاد دهنگان از همه پیشنهاد ها با خبر باشند .

-          پیشنهاد سربسته باشد یعنی این که پیشنهاد دهندگان از پیشنهاد های دیگران خبر نداشته باشند .

تعداد این پیشنهاد ها نیز مختلف است :

-          ممکن است پیشنهاد ها با اولین پیشنهاد تمام بشود .

-          مکن است قیمت ها سیر صعودی داشته باشند .

-          ممکن است قیمت ها سیر نزولی داشته باشند .

کالاها و اقلام پیشنهادی نیز دارای حالت های مختلف است :

-          تعداد کالا می تواند یک عدد باشد .

-          کالا ها می تواند چندین کالای مشابه یکدیگر باشند .

-          ممکن کالاها از انواع مختلف و غیر مشابه باشند و به اصطلاح سبدی از کالاهای مختلف باشند .

زمان مزایده نیز از عوامل موثر در مزایده می باشد :

-          زمان مزایده می تواند محدود باشد و سر موعدی خاص پایان یابد .

-          زمان مزایده می تواند نا محدود باشد و خاتمه آن توسط مزایده گذار اعلام می شود .

-          زمان مزایده می تواند نامحدود باشد و با پیروز شدن یکی از پیشنهاد دهنده گان پایان بپذیرد .

با توجه به مواردی که در بالا ذکر شد پیروز مزایده یعنی پیشنهاد دهنده ای که بالاترین قیمت را ارایه می دهد می باشد .

انواع مزایده

مزایده خصوصی

در این نوع از مزایده نام و مشخصات پیشنهاد دهنده گان مشخص نمی شود و پیروز مزایده به صورت بی نام معرفی می شود . این نوع از مزایده به دلایل امنیتی به این صورت انجام می گیرد . این روش برای مزایده عتیقه جات و جواهرات گران قیمت رایج است .

مزایده عمومی

در این نوع از مزایده اطلاعات و مشخصات پیشنهاد دهنده گان عمومی می شود و همه می توانند در این نوع مزایده شرکت داشته باشند .

مفهوم مزایده و مناقصه

 مفهوم مزایده و مناقصه

اگر بخواهیم معنا و مفهوم لغوی کلمه ی مناقصه را توضیح دهیم گفته می شود که مناقصه به معنای کم کردن و یا در مفهوم واضح تر به معنای کم کردن قیمت یک چیز خاص می باشد و در انگلیسی با نام Tender و یا Bidding شناخته می شود.

در واقع مناقصهیک رقابت است که در آن طرفین اسناد  مناقصات  را مورد برسی قرار می دهند و قیمتی را بر اساس برسی ها اعلام می نمایند.طی این عملیات شرکتی که کمترین قیمت را پیشنهاد می دهد برنده ی مناقصه است و تعهداتی که در موضوع معامله اعلام شده به آن واگذار می شود.

مناقصه گر کیست؟ مناقصه  گر نیز فردی است که اسناد مناقصه را دریافت می کد و پس از تحقیق و مطالعه مبلغ مورد نظر را پیشنهاد می دهد.مناقصه گذار نیز آن مرکز و یا ارگانی است که وظیفه ی برگزاری مناقصه را بر عهده دارند.این مراکز می تواند مراکزی مانند وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا غیر دولتی و قوای سه گانه و... باشد.

 

معمولا تمامی مراحل انجام مناقصه در یک سند زمانبندی می شود و برای انجام هر کدام از این مرحله ها مهلتی تعیین می شود که به این سند برنامه ی زمانبندی مناقصه می گویند.

همانطور که گفته شد در مناقصه اسنادی وجود دارد که معمولا برای تعیین مبلغ مورد نظر این اسناد مورد برسی قرار گرفته می شود اما این استاد شامل چه قسمت هایی می باشد؟

·         اولین قسمت شامل یک دعوت نامه است که شرکت مذکوررا به شرکت در مناقصه دعوت می نماید.در واقع این دعوت نامه شامل مدارک و تعهدات و همچنین سریرگهایی برای ضمانت است که شرکت برگزار کننده ی مناقصه آن را متذکر شده است.

·         برگه ی پیشنهادی برای مناقصه که یک مدرک است که از طرف مناقصه گر تکمیل می شود و در آن مناقصه گر یک پیشنهاد برای کارها می دهد و آن را امضاء می کند.

یکی از مهمترین دلایلی که موجب می شود شرکت های بزرگ و کوچک دولتی ویا خصوصی برای شرکت در یک مزایده ترغیب شوند مزایایی که است که شرکت در این مناقصات برای آن ها دارد.

مزایده چیست؟

مزایده نیز یک نوع معامله است که در آن فروشنده مبلغی که برای فروش کالای خود در نظر گرفته است را اعلام می نماید و بعد از آن خریداران دیگری که در مزایده حضور دارند اگر تمایل داشته باشند مبلغی بیشتر از مبلغ اعلام شده اعلام می کنند و در نهایت فردی که بیشترین قیمت را پیشنهاد می دهد برنده ی مزایده اعلام می شود.

اگر آن کالا و یا ملک و یا جنسی مطابق با نظر دادگستری و برای اجرای احکام به مزایده گذاشته شده باشد ابتدا توسط دادگستری به عنوان قیمت پایه قیمت گذاری می شود و خریداران می توانند برای در اختیار گرفتن آن مورد مبالغ پیشنهادی خود را اعلام نمایند.

اگر در مرحله ی اول برگزاری مزایده محصول به فروش نرسد برای بار دوم و سوم نیز تکرار می گردد و یا در صورت لزوم و با دستور دادگستری جنس دیگری از آن فرد توقیف می شود و مورد مزایده قرار می گیرد.

تفاوت مناقصه ها و مزایده ها؟؟همانگونه که گفتیم مناقصه به معنای کم کردن قیمت چیزی است و مزایده نقطه ی مقابل این مفهوم می باشد زیرا در انجام مناقصات شرکتی که کمترین مبلغ را پیشنهاد بدهد برنده ی مناقصه می شود.

جدیدترین اخبار مربوط به برگزاری مناقصات و مزایدات در کشور را می توانید در سایت آریا تندر برترین سایت مناقصه  بیابید.